Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

โครงงานคณิตศาสตร์

 

เรื่อง  จักรยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพชรินทร์       ศรีลาแสง

สคอ. 1/1 เลขที่  23

 

โครงงานคณิตศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ปีการศึกษา  2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

            เรื่อง                                                                                         หน้า

 

            ความเป็นมา                                                   1

        วัตถุประสงค์ของการจักทำโครงงาน                                       2

            เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง                                                                    3

            วิธีและขั้นตอนการดำเนินการโครงการ                                    4

            ผลการดำเนินการ                                                                     5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานคณิตศาสตร์

ศึกษาความคิดเห็นการนิยมใช้รถจักยานยนต์

ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ  17  -  19  ปี

 

            ความเป็นมา

 

                        รถจักยานยนต์  เป็นปัจจัยหนึ่งต่อการดำรงชีวิตและเพื่อความสะดวกสบาย  เป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางมีหลายยี่ห้อ เช่น HONDA   SUSUKI  YAMAHA  คาวาซากิ  ไทเกอร์  เป็นต้น  รถจักยานยนต์นิยมใช้ในกลุ่มเด็ก  กลุ่มวัยรุ่นและในกลุ่มวัยผู้ใหญ่  ในกลุ่มวัยรุ่นก็จะตกแต่งรถจักยานยนต์ให้สวยงามเพื่อแต่งแข่งกัน และอวดความสวยกับผู้อื่น  และแต่งเครื่องรถให้แรงและเร็วขึ้น  เพื่อขี่แข่งกันตามถนนสาธารณะ  แต่ส่วนของผู้ใหญ่นั้นจะขับขี่รถจักยานยนต์  ยี่ห้อใดแบบใดก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเลือกมาก  แต่วัยรุ่นจะนิยมขับขี่รถจักยานยนต์  YAMAHA  รุ่น  MIO  และ  NOVO  ช่วงนี้วัยรุ่นจะนิยมกันมากและจะรบกวน  คุณพ่อ  คุณแม่  อย่างมากให้ซื้อรถจักยานยี่ห้อนี้มาก  เพื่อขับขี่อวดกันเพื่อความเท่แค่ภายนอกแต่ที่จริงแล้วก็ต้องรบกวนเงิน  คุณพ่อ คุณแม่

อย่างมากทำให้เกิดหนี้สินขึ้นมาอีก

                        การที่ขับขี่รถจักยานยนต์ก็เพื่อความสะดวกสบาย  กว่าการเดินหรือขี่จักยานแต่ก็ต้องดูความพอดีในการเลือกซื้อและเลือกใช้รถจักยานยนต์  เพราะเป็นวัยรุ่นไม่ควรเลือกราคาแพง  เพราะรบกวนคุณพ่อ คุณแม่  เพราะบ้างคนก็ยังไม่มีงานทำก็ยังเป็นนักเรียน นักศึกษากันอยู่เลย

                        ข้าพเจ้าจึงได้ทำโครงงานศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ  รถจักยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น  อายุ  17 – 19 

 

ปี

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน

 

2.1     เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ รถจักยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น      อายุ  17  -  19 ปี

2.2     เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของความคิดเห็น เกี่ยวกับรถจักยานยนต์ของวัยรุ่น

2.3     เพื่อความรู้ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและในวิชาชีพได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

3.1            ร้อยละ   %

3.2            ค่าเฉลี่ย  ..............................

 

 

เมื่อ   xi    =    ค่าจากการสังเกต

        fi    =    จุดกึ่งกลางขั้น

        x    =     ค่าเฉลี่ย

        n    =     จำนวนข้อมูล

      ....    =     ผลรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีและขั้นตอนการดำเนินการโครงงาน

 

                       

4.1        จัดทำแบบสอบถาม

4.2        กำหนดกลุ่มตัวอย่าง  เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 17 - 19 ปี จำนวน 150  คน

4.3        แจกแบบสอบถามความคิดเห็น  เกี่ยวกับรถจักยานยนต์  ของวัยรุ่นอายุ  17  -  19  ปี

4.4        เก็บรวบรวมแบบสอบถาม หาค่าสถิติ  วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้  ร้อยละ  ( % )  ค่าเฉลี่ย  ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD  )

4.5        สรุปผลการสำรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ผลการดำเนินการ

 

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มากที่สุด

ร้อยละ

มาก

ร้อยละ

ปานกลาง

ร้อยละ

น้อย

ร้อยละ

น้อยที่สุด

ร้อยละ

1.

วัยรุ่นให้ความสนใจรถจักรยานยนต์มากกว่าขึ้นรถเมล์

65

3.25

15

0.6

10

0.3

10

0.2

10

0.1

100/4.45

 

2.

วัยรุ่นไม่นิยมนั่งรถเมล์ไปสถานที่ต่าง ๆ

45

2.25

25

1

10

0.3

10

0.2

10

0.1

100/3.85

 

3.

วัยรุ่นมักจะแต่งรถจักรยานยนต์เพื่อความสวยงาม

35

1.75

23

0.92

20

0.6

12

0.24

10

0.1

100/3.61

 

4.

วัยรุ่นมักจะแต่งเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แรงขึ้น

45

2.25

13

0.52

20

0.6

12

0.24

10

0.1

100/3.71

 

5.

วัยรุ่นมักคิดว่าการนั่งรถเมล์ไม่น่าสนใจ

39

1.95

21

0.84

20

0.6

20

0.4

20

0.2

100/3.99

 

6.

วัยรุ่นให้ความสำคัญกับรถจักรยานยนต์อย่างมาก

48

2.4

42

1.68

5

0.15

5

0.1

5

0.05

100/4.38

 

7.

วัยรุ่นคิดว่าการนั่งรถเมล์เป็นเรื่องน่าเบื่อ

65

3.25

25

1

5

0.15

5

0.1

5

0.05

100/4.55

 

8.

วัยรุ่นคิดว่าที่มีรถจักรยานยนต์เป็นเรื่องเท่

70

3.5

30

1.2

40

1.2

-

-

-

-

100/6.3

 

9.

วัยรุ่นคิดว่าการที่มีรถจักยานยนต์เป็นเรื่องสะดวกสบาย

72

3.6

13

0.52

5

0.15

5

0.1

5

0.05

100/4.42

 

10.

ปัจจุบันการนั่งรถเมล์มีความสำคัญน้อยลง

35

1.75

51

2.04

14

0.42

15

0.3

-

-

100/4.65