Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
 

สมาชิกครูแกนนำ e - learning

ครูชุติมา โชคมาเสริมกุล
ครูอัธยา ถีนานนท์
ครสมบูรณ์ แก้วเขียว
ครูกรองกาญจน์ สุขเกษม
ครูสมพิศ ธรรมวัฒนา
ครูสมสวย สมานพรรค
ครูกาญจนา หนูคีรี
ครูสิริลักษณ์ แป้นยะพงษ

 

ครูชุติมา โชคมาเสริมกุล รับรางวัลศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ โล่ห์ และเกียรติบัตร จากดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากการชนะการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแทคโนโลยีสารสนเทศ
และ Think.com โดยศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551ที่โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพฯ

 

 
สารานุกรมไทย

นิเทศออนไลน

สารสนเทศออนไลน์(สสวท)

ตัวอย่างบทเรียนอีเ็ล็๊กทรอ

คณิตศาสตร์กับการออกแบบ

ภาพลวงตา

 
 

 

วิจัยเรื่อง ศึกษาการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย อินเทอร์ิเนตด้วยเว็บไซต์thinkQuetร่วมกับ การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแทคโนโลยีสารสนเทศ
และ Think.com ที่ชนะการประกวด

โครงงานคณิตศาสตร์

การเรียนรู้ด้วยโครงงาน สามารถทำให้ผูู้เรียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกติ์และคิดริเริ่มสร้างสรรค

ความรู้การทำวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย
แนวการจัดทำผลงานวิจัของครู

 

เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์

เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม

มีคำตอบที่นี่

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์์ 1 (3000-1520)

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000-1501)

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1
   

ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ ครูผู้มีผลงานดีเด่น” ในงาน “ ๖๘ ปี อาชีวะไทย ก้าวไกลสู่ อนาคต”
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดย ท่านนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล

ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ิ “ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ
อดทน เป็นแบบ อย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
เมื่อี่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ โดย นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง “ สื่อ E-learning วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑” จากการประกวดสื่อ E-learningของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานวันครูโลก
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย ท่านนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติบัตรครูควบคุมการทำโปรเจค รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ “โปรเจคเกษตรทฤษฎีใหม่...ไร่นาสวนผสม”
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๓ ในการประกวดผลงานนักเรียน การสร้าง
ผลงานด้วย ThinkQuest Project ในงาน thinkQuest
Thailand Contest ๒๐๑๐ โดย นายเฉลี่ยวอยู่เสมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบ

 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้นำครูในการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนวิธีการเรียนรู้ให้้ผู้เรียน ค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดโดยจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเว็บไซต์ Think.com
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดีเด่น ประจำปีการศึกษาี 2549จาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2550

 
 
       

  

   
 

ครูชื่อ ชุติมา โชคมาเสริมกุล เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ติดต่อกับ ได้ที่ kulpimuk@hotmail.com